Zaznacz stronę

Świadczenia Rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

 

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeńśtwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi. ...

czytaj dalej

Dane teleadresowe Instytucji

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie powiatu sokólskiego (2023)...

czytaj dalej

Przemoc domowa

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało oraz opublikowało tzw. „Plan awaryjny” dla osób doświadczających...

czytaj dalej

Korpus Wsparcia Seniorów

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. Program stanowi element polityki społecznej gminy w zakresie wsparcia społecznego, ułatwienia...

czytaj dalej

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kuźnica podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadanie własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 Zadanie jest realizowane...

czytaj dalej

Pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT SOKÓLSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy...

czytaj dalej

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16...

czytaj dalej

Świadczenie pielęgnacyjne

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r....

czytaj dalej