Zaznacz stronę

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie oraz jest niezależne od dochodu rodziny i przysługuje: matce dziecka od dnia porodu; ojcu dziecka w przypadku skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego,...

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Okres zasiłkowy 2019/2020 Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka;* pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w...

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Okres zasiłkowy 2019/2020 Od dnia 1 listopada 2018 r. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620,00 zł miesięcznie i przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek...

Świadczenie pielęgnacyjne

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019 r. wynosi 1583,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r....

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Okres zasiłkowy 2019/2020 Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000,00 zł, uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego rodziny, które wynosi 1922,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Zapomoga przysługuje:...