Zaznacz stronę

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest Kierownik. Adres: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, tel.: 85 722 296, adres e-mail: gops@kuznica.ug.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe zbierane i przetwarzane w celu możliwości wykonywania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy zadań zleconych i własnych określonych przepisami prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Prawo do dostępu danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione z mocy prawa.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przepisy prawa:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U 2016.1047).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.2017.1778).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2017.1201).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(t.j. Dz, U. z 2013 r. poz. 182 z póżn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  (Dz. U. z 2016 r.,poz.1506 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. 2016 r. poz. 902 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dz. U. 2016 poz. 1674 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1518 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.)

 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793)

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.)

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2046, 1948)

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015r., poz. 1390)

 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 )

 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 )

 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180)

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r. poz. 487)

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2016r. poz. 224)

 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2016 poz. 162 ze zm.

 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U . z 2016 r. poz. 195 ze zm.)

 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem ” ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 )