Zaznacz stronę

Świadczenia pieniężne

1) Zasiłek stały
2) Zasiłek okresowy
3) Zasiłek celowy
4) Zasiłek celowy na żywność z Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
5) Specjalny zasiłek celowy

 


ZASIŁEK STAŁY jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (dochód osoby samotnie gospodarującej musi być niższy od kwoty 701 zł, zaś w przypadku rodziny – dochód własny osoby ubiegającej się o zasiłek stały oraz dochód na osobę w rodzinie musi być niższy od kwoty 528 zł).

ZASIŁEK STAŁY USTALA SIĘ W WYSOKOŚCI:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (701) a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie
2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (528) a dochodem na osobę w rodzinie
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie
Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu państwa.

ZASIŁEK OKRESOWY  jest to świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej osobom i rodzinom o dochodzie niższym od kryterium ustawowego, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

ZASIŁEK OKRESOWY USTALA SIĘ:
1) przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
2) w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł
Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy
ZASIŁEK CELOWY jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 


 ZASIŁEK CELOWY NA ŻYWNOŚĆ Z PROGRAMU ,,Posiłek w szkole i w domu” obecnie można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności w ramach Programu – kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 1051,50 zł, dla rodziny – 792,00 zł na osobę w rodzinie.

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe – w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek celowy specjalny ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy