Zaznacz stronę

Świadczenia Rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

 

Korpus Wsparcia Seniorów

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. Program stanowi element polityki społecznej gminy w zakresie wsparcia społecznego, ułatwienia...

czytaj dalej

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Kuźnica podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadanie własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 Zadanie jest realizowane...

czytaj dalej

Pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT SOKÓLSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy...

czytaj dalej

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16...

czytaj dalej

Świadczenie pielęgnacyjne

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r....

czytaj dalej

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie oraz jest niezależne od dochodu rodziny i przysługuje: matce dziecka od dnia porodu; ojcu dziecka w przypadku skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego,...

czytaj dalej

Fundusz Alimentacyjny Okres zasiłkowy 2022/2023

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego...

czytaj dalej