Zaznacz stronę

Dane teleadresowe Instytucji

Informator zawierający dane teleadresowe instytucji oraz organizacji pozarządowych świadczących pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie na terenie powiatu sokólskiego (2023)...

Przemoc domowa

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało oraz opublikowało tzw. „Plan awaryjny” dla osób doświadczających...

Korpus Wsparcia Seniorów

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. Program stanowi element polityki społecznej gminy w zakresie wsparcia społecznego, ułatwienia...