Zaznacz stronę

Załącznik  do Zarządzenie Nr 3/2019

 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy

z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko asystenta rodziny

 

Kuźnica, dn. 23.05.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy
ogłasza nabór na stanowisko
ASYSTENTA RODZINY

1.WYMAGANIA:

– posiadane obywatelstwo polskie,

– korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieposzlakowana opinia,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

– wykształcenie :

 • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
 • wykształcenie wyższe w dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
 • co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zwieszona lub ograniczona,

– wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

– prawo jazdy kat „B” i posiadanie własnego środka transportu,

– znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

– wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

– znajomość lokalnego środowiska,

– umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami,

– samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

– komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność współpracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe, rzetelność i obowiązkowość.

3.GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja  rodzin oraz kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy, udzielenie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

– współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, sąd, urząd pracy, urząd gminy, Zespół Interdyscyplinarny, itp., pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych, pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym, merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,  pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną, motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny, udzielał poradnictwa w zakresie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem

4.WYMAGANE DOKUMENTY:

– list motywacyjny,

– CV ze zdjęciem,

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie

– inne dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji zawodowych ( certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń)

– oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,

-oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych,

– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny

-zgoda na przetwarzanie danych

 

5.WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– umowa zlecenie w okresie od 01 lipca 2019r. do 31 grudnia 2019r. w wymiarze 55 godzin miesięcznie

-praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, na terenie gminy, w której praca jest prowadzona,

-asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę

 1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka.

7.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźnicy (pokój Nr 7) w godzinach 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac 1000-lecia PP1
16-123 Kuźnica

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ASYSTENTA RODZINY” w terminie do 06.06.2019 r. do godziny 14.30 (liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS Kuźnica).

Dokumenty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźnicy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego ogłoszenia o naborze bez podania przyczyn.

 

 

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: gops@kuznica.ug.gov.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Zgoda na przetwarzanie danych:

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

 

………………………………………                                   ……………………………………

/data/                                                                                      /podpis