Zaznacz stronę

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  W KUŹNICY

Zespół Interdyscyplinarny w Kuźnicy jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stanowi metodę pracy, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych dziedzin, co daje możliwość komplementarnej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy. Interdyscyplinarna praca zwiększa skuteczność działań i  pozwala wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kuźnicy funkcjonuje na mocy przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz regulacji prawa gminnego.

Sprawy organizacyjne Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy ul. Plac Tysiąclecia PP 1.

OBECNY SKŁAD ZESPOŁU:

1. Anna Kułakowska Przewodnicząca – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kuźnicy

2. Edyta Raczkowska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy
3. Dorota Hulewicz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy
4. Tadeusz Mariusz Rusiecki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy
5. Marek Kochanowski Członek – Posterunek Policji w Kuźnicy
6. Małgorzata Żukowska Członek – Szkoła Podstawowa w Kuźnicy
7. Agnieszka Szubzda-Konik Członek – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
w Sokółce
8. Katarzyna Horczak Członek – Caritas w Kuźnicy
9. Łucja Gabińska Członek – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kuźnicy

CEL DZIAŁANIA ZESPOŁU:

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedurę Niebieskiej Karty.

ZADANIA ZESPOŁU:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

DO ZADAŃ GRUP ROBOCZYCH NALEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy ul. Plac Tysiąclecia PP 1, tel. 85 722 92 99, 85 722 92 96;
 • Posterunek Policji w Kuźnicy ul. Sokólska 20, tel.85 670 41 37;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kuźnicy, Urząd Gminny w Kuźnicy, pok. Nr 16
 • Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej w Kuźnicy ul. Sidrzańska 2, tel. 85 722 92 96