Zaznacz stronę

Gmina Kuźnica podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadanie własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) oraz uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
Celem zadania jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dowozu posiłków.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzącymi z budżetu państwa realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 w kwocie 80 000 zł. Całkowity koszt zadania (kwota dotacji i środki finansowe własne gminy Kuźnica) szacowany jest na kwotę 100 000 zł.