Zaznacz stronę

Od 1 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiła (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE.

W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE’A (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących – dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

  • telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00,  800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 – 22.00

Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pomoc udzielana drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.

  • interwencje w sprawach przemocy w rodzinie, podejmowane także w stosunku do osób uprzednio skazanych za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członków rodziny, mających warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub przebywających na warunkowym zwolnieniu i dopuszczających się przemocy wobec najbliższych (zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministrem Sprawiedliwości i Komendantem Głównym Policji). W ramach interwencji informacje uzyskane od osób kontaktujących się z Pogotowiem „Niebieska Linia” przekazywane są lokalnym służbom, a następnie monitoruje się podjęte przez nich działania i ich efekty. Interwencja może być podjęta na prośbę osoby kontaktującej się z Pogotowiem lub z inicjatywy konsultanta Pogotowia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.